Tietosuoja

Tietosuojaseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art 12

  1. Rekisterinpitäjä

Likolammen Tiikerit ry (-06) Turkkilantie 9 45370 Valkeala

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sanna Heimonen p. 050 494 5280, sannaheimonen(@)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Likolammen Tiikerien tietojen hallintarekisteri (pelaaja-, huoltaja-, joukkueenjohto-, valmennus- ja huoltohenkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden/sponsoreiden rekisteri).

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön ja yhteistyökumppanin/sponsorin suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin (pelaajat, huoltajat, joukkueenjohto, valmennus- ja huoltohenkilöstä sekä sponsorit ja yhteistyökumppanit.), asiakas- ja pelaajasuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, henkilöiden rekisteröintiin, kilpailu- ja harrastustoiminnan toteuttamiseen, viestintään ja markkinointiin, tulospalvelun ylläpitoon, vakuutustietojen välittämiseen vakuutusyhtiölle ja laskutukseen liittyviin tehtäviin. Lisäksi tietoja hyödynnetään Likolammen Tiikereiden tiedottamisessa ja uutisoinnissa rekisterissä oleville käsittäen mm. sosiaalisen median kanavat.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite), pelaajien, valmentajien ja huollon osalta lisäksi pelipassin tiedot, vakuutustodistus, kuva ja syntymäaika sekä yhteistyökumppaneiden logot ja www-sivut. Lisäksi pelaajien osalta tiedot edustusoikeuksista ja ottelu- ja pelitilastoista.

Tietoja säilytetään jäsenyyden tai yhteistyökumppanuuden voimassaolon ajan.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. suostumuslomakkeella, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Pelipassien verkko-ostotyökalun (Sense/Avoine Oy) kautta tietoa pelipasseista.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiöille, mikäli rekisteröity ostaa vakuutuksellisen pelipassin. Mikäli rekisteröity ottaa vakuutuksen, Likolammen Tiikereillä on oikeus luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

Tietoja voivat käsitellä pelipassien tekniset ylläpitäjät, esimerkiksi Avoine Oy.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle, osoitteeseen sannaheimonen@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).